طراحی ایستگاه اتوبوس شهری

  طراحی ایستگاه اتوبوس شهری

  پروژه  طراحی ایستگاه اتوبوس شهری -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی خدماتی-پروژه طراحی ایستگاه اتوبوس شهری-جزئیات معماری–مبلمان معماری-پروژهطراحی ایستگاه اتوبوس شهری

  طراحی ایستگاه اتوبوس شهری

  طراحی ایستگاه اتوبوس شهری

    طراحی ایستگاه اتوبوس شهری آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی ایستگاه اتوبوس شهری

  • پلان ها

  • نما

  بر حسب فرهنگ و ضروریات زمان ، هر پدیده ای می تواند حضور یابد با این شرایط که زبان فضا ترجمه شود.عبور از مجاری معماری و یافتن جلوه ی معمارانه شرط بدون استثنا تفکر فضایی معمار بوده است . بنا نیازمند سازگاری با محیط است و تامین سرما و گرما و تهویه ، از ضروریات این سازگاری است در تفکر معمار و سازماندهی فضا ، سازگاری با محیط جلوه ای معمارانه داشته است . فضایی بنوازد . سازه همواره همساز با شبکه ی نامریی قلمرو های انسانی در ترکیبی یکپارچه فضا را تحکیم کرده است و نه مخدوش دفاع از تکرار قوس با دگیر دفاع از مرگ و فناست ، اما دفاع از چگونگی حضور و نمایش معمارانه ی بادگیر به هنگامی که هدایت بادهای مطلوب مد نظر است . دفاع از مفهومی مانا و دانا است . این تفکر ضرورت های کالبدی را به نشانه های زنده در فضا تبدیل کرده است

  این پروژه علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و طراحی فنی  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل چندین فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید.