طراحی ترمینال موازی

  طراحی ترمینال موازی

  پروژه  طراحی ترمینال موازی -پروژه معماری-طرح و معماری-پروژه کارشناسی معماری-طراحی خدمات شهری-پروژه طراحی ترمینال موازی-جزئیات معماری–بازسازی معماری-پروژهطراحی ترمینال موازی

  ۳ ۲

    طراحی ترمینال موازی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • طراحی ترمینال موازی

  • پلان

  • پلان بام

  • نما

  • برش

  • سایت پلان

  طراحی ترمینال موازی پیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه و طراحی پلان ترمینال مسافربری جاده ای آگاهی و شناخت نسبت به بستری که پایانه در آن شکل می گیرد همچنین اجزای تشکیل دهنده کالبد طرح ضروری است از این رو به منظور درک صحیح و یکنواخت از این رساله و جلوگیری از تعابیر مختلف در بکار گیری احتمالی مندرجات آن تعاریف پایه به شرح زیر ارائه می شود. همچنین تعاریف خاص برحسب مورد در فصل های دیگر این رساله ذکر می شود.

  الگوی تقاضای سفر: الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون شهری را نشان می دهد

  برنامه ریزی حمل و نقل: نوعی از فرآیند برنامه ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم

  حمل و نقل کالا و مسافر با ایمنی کافی کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی تنظیم و تدوین می شود.

  پارک سوار: محلی است که شیوه ی حمل و نقل خصوصی به حمل و نقل عمومی یا بالعکس تغییر می کند.

  پارکینگ: محلی که برای توقف عموما بلندمدت وسایل نقلیه در نظر گرفته می شود.

  پایانه: یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می کند.

  پایانه بار: پایانه ای است با تاکید بر جابه جایی بار و کالا

  پایانه مسافری: پایانه ای است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می دهد.

  پایانه مسافری بین شهری(جاده ای): پایانه مسافری است که سفر درون شهری را به سفر برون شهری و بالعکس تبدیل می کند.

  پایانه مسافری بین شهری متمرکز: کاملترین الگوی پایانه ها که در آن سرویس دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یک سو و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدل های مختلف حمل و نقل بین شهری از سوی دیگر دار قالب مجموعه ای پیوسته و منسجم شکل می گیرد.

  این پروژه (پروژه  طراحی ترمینال موازی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس طرح و معماری و تحلیل فضای شهری  نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل autocad می باشد.

  موفق و موید باشید.