تحلیل یک ویلا با نرم افزار اکوتکت

  تحلیل یک ویلا با نرم افزار اکوتکت

  دانلود پاورپوینت پروژه تحلیل یک ویلا با نرم افزار اکوتکت مرتبط با درس تنظیم شرایط محیطی

  تحلیل یک ویلا با نرم افزار اکوتکت

  توضیحاتی در رابطه با پاورپوینت تحلیل یک ویلا با نرم افزار اکوتکت :
  تعداد برگ :۷۲ اسلاید

   

  فهرست مطالب پاورپوینت موجود در فایل :

  پرسپکتیو خارجی حجم (ضلع شمالی و غربی)

  پرسپکتیو خارجی حجم(ضلع جنوبی و شرقی)

  نماها

  مقطع ها

  دید داخلی

  سایه اندازی فضای داخلی

  لزوم بازشوها

  حداقل باز شو در جبهه شمالی بنا

  مشخصات احجام

  مثال تحلیلی اقلیم شهر تبریز

  مشخصات شهر تبریز

  میانگین دمای بادهای غالب هفتگی تبریز

  žبادهای غالب سالانه تبریز-میانگین زطوبت نسبی

  žمحدوده آسایش در ۲۱ ‍‍ژوئن (انقلاب تابستانی)

  žمحدوده آسایش در ۲۱ ‍دسامبر (انقلاب زمستانی)

  زاویه تابش خورشید

  دیاگرام مسیر حرکت روزانه خورشید-پلان

  دیاگرام مسیر حرکت روزانه خورشید-نما

  دیاگرام مسیر حرکت سالانه خورشید-پلان

  دیاگرام مسیر حرکت سالانه خورشید-پرسپکتیو

  طیف سایه ها

  تحلیل نموداری

  Hourly temperature profile

  تحلیل نمودار سردترین روز سال

  توزیع دمای سالانه

  تحلیل نمودارها

  میزان جذب در سردترین روز سال

  نمودار ها

   

  توضیحات:

  ..بررسی چگونگی به وجودامدن اقلیم های متفاوت ونشان دادن تصویری. این نمودار نشانگر نوسانات دما هر زون در یک شبانه روز می باشد .

  خط عمودی سمت چپ این نمودار نشانگر تغییرات دما بر حسب درجه سلسیوس می باشد و خط عمودی سمت راست نشانگر تغییرات(انرژی) گرما بر حسب وات بر متر مربع و خط افقی این نمودار نشانگر تغییرات ساعت در طول یک شبانه روز می باشد .

  نمودار انتخابی برای روز ۲۱ ژوئن ( انقلاب تابستانی ) ۲۱ دسامبر (انقلاب زمستانی)، ۲۱ سپتامبر (اعتدال بهاری) و ۲۱ مارس (اعتدال پائیزی ) تنظیم شده است….

  …با توجه به این نمودار اگر دمای هوای بیرون ۲۵ درجه باشد باید دمای داخل باید کمتر از این مقدار باشد باید شیب نمودار کم باشد. که میزان هماهنگی برای احجام بستگی به جنس مصالح دارد.باز هم توجه به نمودار مشخص می کند نیازبه گرمایش بیشتر از سرمایش است. و باید برای حل مشکل از سیستم های ایستا مثل دیوار ترومپ و جذب مستقیم برای حل مشکل استفاده شود…