پاورپوینت تحلیل منظر شهری

  پاورپوینت تحلیل منظرشهری

  پاورپوینت تحلیل منظر شهری

  پاورپوینت تحلیل منظر شهری

  این پاور پوینت شامل :

  • فهــــــــــرســـــــــــت :
  • تعریف و معرفی منظرشهری
  • ادراک در منظر شهری
  • مفهوم منظرشهری
  • زیرسیستم های منظرشهر
  • انواع منظرشهری برحسب نقش و مفهوم
  • سیر تحول زیباسازی منظر شهر
  • طراحـــی منظـــر در دوره باستـــــان
  • طراحــی منظـــر در دوره ی کلاسیـــسیســم
  • دوران آرمانگــــــرایــی و اصلــــاح شهـــــری
  • دوره فن گــــرایــــی شهـــری و توسعـــه طلبـــی
  • دوره ی جامع نگری و کلگرایی، ترقی خواهی و سلطه ی روش علمی
  • دوره ی فراینـد طراحـی، نسبیت گرایـــی
  • دوره ی طراحـی تعاملـی – ادراکـی – پایـــدار
  •  منظـــــر شهــــــری در پیـــــاده رو
  • تعاریف و مفاهیم
  • شاخص های مطلوبیت منظـــرشهــری مسیــر پیـــاده رو
  • عناصر منظــر شهــــری مسیـــر پیـــاده  ، که شامل 50 اسلاید متن همراه با عکس میباشد .

  ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری :

  به عنوان یک پدیده «عینی – ذهنی» انسانی – کالبدی و یک ساختار اجتماعی – فضایی مطرح می گردد به عبارت دیگر منظر شهری پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و محیط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر رفته و با لحاظ گردیدن، بعد «معنا» یک تحول چارچوبی از پارادیم «فضا» به پارادیم «مکان» دانست. اگر گفته کریستن نوربرگ شوانتز را که «مکان فضایی است که معنایی بدان افزده شده باشد و وظیفه معماری متجسد نمودن معناست بپذیریم، در اینصورت وظیفه طراحانی را که در صدد خلق «منظر شهری» باشند، باید جستجو و کشف معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در محیط شهری و عینیت بخشیدن به آنها در قالب های کالبدی و بصری تعریف نمود.

  موضوع منظر شهری مقولهای دو بعدی به شمار میرود : از یک سو به مولفه های محسوس (و عمدتاٌ بصری) سازنده فضا می پردازد و از سوی دیگر به شرایط ذهنی فضا شامل ابعاد تاریخی، خاطره ای، هویتی و امثال آنها نظر می کند.

   

  منظر شهری را می توان بر حسب نقش، مفهوم و سطح تکامل در یک طبقه بندی ۴ دسته ای تحت عناوین :

  .1 منظر شهری آرایشی یا تزیینی

  .2 منظر شهری عملکردگرا یا برنامه محور

  .3منظر شهری ادراکی یا زمینه گرا

  .4 و منظر شهری پایدار یا هوشمند گونه شناسی کرد.