جزوه رایگان معماری اسلامی

  جزوه رایگان معماری اسلامی

  جزوه رایگان معماری اسلامی-پروژه معماری-جزوه معماری-جزوه کارشناسی معماری-معماری اسلامی-جزوه امتحانی-پروژه معماری-پروژه رایگان -جزوه رایگان معماری اسلامی

  جزوه رایگان معماری اسلامی

  جزوه رایگان معماری اسلامی آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • جزوه رایگان معماری اسلامی

  جزوه رایگان معماری اسلامی ایران در مرز میانه گرایش های شدید مذهبی و باورهای تاریخی و فرهنگی و آیینی از یک سوء و مختصات نظم پذیری وبریدن از هستی شناسی به شیوه کهن و روی آوری به معرفت شناسی ( epistemology) از طریق عقل محوری خود بنیان ابزار ساز جهان مدرن از سویی دیگر ؛قرار گرفته است که در آن حتی بازگشت مجدد به اسطورها و مناسک آیینی از دیدگاه عقلی و کاربردی صورت می گیرد و از ابعاد ایمانی و اعتقادی تهی است .

  جزوه رایگان معماری اسلامی اینک جهان غیر غربی به علت فاصله شدید از تولیدات فکری و مادی جهان غرب ؛ و در عین حال وابستگی گریز ناپذیر به آنها ؛ چاره ای ندارد جز یافتن راه حلی که بتواند به صورتی فراگیر ؛ تمامی جنبه های دخیل در آنچه را خواسته یا ناخواسته معروض سیطره آن قرار گرفته است ؛ در بر گیرد تا بدین طریق امکان ارتباط با جهان خارج از خود را داشته باشد.از طرف دیگر جهان غرب نیز در خلا معنایی حاضر ؛ گریزی جز شناخت فرهنگ های دیگر گشورهای جهانی ارتباط با آنها به منظور ادامه حیات حود نمی یابد.

  جزوه رایگان معماری اسلامی بر این مبنا به نظر می رسد که راه حل منطقی این باشد که در عین توجه به درد فرهنگ عرفانی و دینی و ابلاغ پیام آن در

  جزوه رایگان معماری اسلامی صورتهای هماهنگ با دیدگاههای امروز و تکنیکها و دستاوردهای جدید شکلی ویژه از تلفیق مؤ لفه های پدید آورنده عرضه گردد به گونه ای که صورت زیبای برآمده از عناصر زمانی ؛ ظرفیت پذیرش معنای ژرف و گسترده بی زمان را در خود بیابد.

  این پروژه (جزوه رایگان معماری اسلامی) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس معماری اسلامی نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل word و ۶۱ صحفه می باشد.

  موفق و موید باشید.