خانه برچسب ها ترمینال

برچسب: ترمینال

طراحی کامل پایانه مسافربری به همراه بررسی فضاها

این پروژه شامل :(پایانه مسافربری) پلان مبلمان شده سایت پلان بررسی موقعیت برش نما    پایانه: :ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺮاﺑـﺮیﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای...