این پروژه شامل :(پایانه مسافربری)

پلان مبلمان شده

سایت پلان

بررسی موقعیت

برش

نما

   پایانه:

:ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺮاﺑـﺮیﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿـﺎده و ﺳـﻮار ﺷـﺪن ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﯾـﺎﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺮﺧﯿﺺﮐﺎﻻ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  .

پایانه مسافربری (senger terminal):

پاانه ای است ک درآن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی(جاده ای):

ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣﻤـﻞ و   ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻗﻒ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ،ﭘﯿﺎده و ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺣﺬف ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ    ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه و دارای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑـﺮای  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی از ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ  :

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟـﻮد دارد  اﻣﺎ دو ﻣﻮرد از ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ .

اﻟﻒ -ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺤﻠﯽ: در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﻣﺤﻠـﯽ داﺷـﺘﻪ  و در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ      ﻫﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ب :ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮس اﺻﻠﯽ(سرویس دهنده کشوری) اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور و ﻧﯿـﺰﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺴﯿﺮ و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳـﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .

ترمینال مسافربریپایانه مسافر بری

  • عملکرد های پایانه مسافربری:

  • سالن عمومی :سالن انتظار -سالن فروش بلیط و…
  • خدمات عمومی:الزامی(سرویس بهداشتی-تلفن عمومی-نمازخانه-ابخوری و…)امکانات رفاهی بیشتر(بازارچه-کافی نت- غذا خوری ها)
  • تاسیسات
  • سکوهای پیاه  سوار شدن
  • خدمات اتوبوس:  پارکینگ-تعمیرگاه-کارواش
  • فضاهای باز و مسیر دسترسی
  • خدمات رانندگان:محل استراحت-غذا خوری-در صورت موجود بودن خدمات رفاهی
  • قسمت اداری پایانه:مدیریت-بخش انتظامی-اتاق کارمندان-ابدارخان- محل استراحتپایانه مسافربریپایانه مسافربری

استانداردها پایانه مسافربری:

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد نیاز:

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و  …ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺮﯾه ۳۵۲ (ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ) برای ۱۲۰۰۰۰۰ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

حداقل مساحت برای هر فضا(متراژ برحسب متر میباشد)

ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

سالن کانونی :۴۱

سالن عمومی:۱۸۸

فضاهای خدماتی:

اطلاعات:۶

انتظامات:۳۰

سرویس بهداشتی:۳۴

نمازخانه:۱۲

رفاهی مسافر:۲۴

جمع کل سالن عمومی پایانه:۳۲۵
جایگاه تعاونی ها

سالن فروش بلیط:۲۸

جایگاه فروش بلیط:۱۰۴

انبار هر تعاونی ها:۳۰

جمع فضاهای تعاونی ها:۱۶۲

جمع خدمات جانبی خودرو(کارواش-تعمیرگاه و…)۸۳۶۰

خدمات رفاهی

رانندگان(چایخوری-رستوران)۹۸

مسافرین(چایخوری-رستوران-بهداری)۱۲۲

جمع خدمات رفاهی:۲۰۰

جمع بخش اداری:۸۵

پارکینگ

بلند مدت اتوبوس:۱۳۰۰

کوتاه مدت اتوبوس:۵۰۰

بلند مدت سواری:۸۰۰

جمع پارکینگ:۲۶۰۰

سکوها

سوارشدن به اتوبوس:۵۰۰

پیاده شدن از اتوبوس:۱۷۰

جمع کل سکوها:۶۷۰

جمع سطح  کل پایانه بااحتساب ۱۰%فضای ارتباطی ۲۰ تا ۳۰% فضای سبز:۲۵۵۵۶

 

(پایانه مسافربری)

دانلود

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.