فایل رایگان چهاراقلیم معماری

فایل رایگان  چهاراقلیم معماری -پروژه معماری-پروژه رایگان-پروژه کارشناسی معماری-طرح ومعماری-پروژه چهاراقلیم معماری-پروژه تنظیم شرایط محیطی–فایل  چهاراقلیم معماری -فایل رایگان  چهاراقلیم معماری

چهاراقلیم معماری

آنچه در این پروژه خواهید خواند:

فایل رایگان

درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی – اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎیب معماری ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ اﻗﻠﻴﻢ، از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺮاحی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺎ و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و در ا ﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای، اﺳﻨﺎدی و آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .

۱,۱اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن

اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان و دارای رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن اﺳـﺖ . از اﻳـﻦ رو « ﺑـﺎران ﻣﺪاوم و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺎد ، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ ».

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ _ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﮔﻴﻼن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻧـﻮع ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑـﺎد و ﻧـﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .

این پروژه بر درس مورد نظرتان برای درس تنظیم شرایط محیطی  نیز مناسب می باشد.

این پروژه شامل یک فایل پاورپوینت می باشد.

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید:

چهاراقلیم معماری

موفق و موید باشید

Rate this post

نظر خود را بیان نمایید:

لطفا نظر خود را بنویسید.
لطفا نام خود را در این قسمت وارد نمایید.