خانه اقامتگاه سالمندان کهریزک

اقامتگاه سالمندان کهریزک