پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

  پاور پوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

  پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

  پاور پوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

  این پاورپوینت شامل :

  • تدارکات
  • آزمایشگاه
  • آنژیو گرافی
  • بانک خون
  • بخش post ccu
  • سردخانه
  • رخشویخانه
  • بخش CCU
  • اتاق    ICU
  • بخش زنان و بخش مردان
  • بازتوانی
  • کلینیک
  • اداری
  • رادیولوژی
  • اورژانس
  • اتاق عمل
  • جراحی ( زنان ، مردان ، اطفال )
  • آزمایشگاه
  • داروخانه
  • مهدکودک
  • ابعاد تخت ها
  • منابع    ، که شامل 24 اسلاید میباشد .

   

  بهداشت محیط بیمارستان چیست؟

  اصول پاکسازی و ضدعفونی در بیمارستان

  –  نظافت یا پاکسازی :

  به معنی حذف تمام آلودگی ها (مانند مواد آلی و معدنی) از اجسام و سطوح است

  –  آلودگی زدایی:
  در این روش میکروب های بیماریزا از روی اجسام حذف شده درنتیجه باعث ایمنی در کار می شود.

  –  عملیات پاکسازی :

  استفاده از آب با ترکیبات آنزیمی یا دترجنت ها برای زدودن اجرام از وسایل و سطوح.

  *انجام این عمل قبل از روش های ضدعفونی و استریلیزاسیون الزامیست زیرا مواد آلی و معدنی برروی سطح باقی مانده و در کارآیی روش تاثیر می گذارد.

  –  عملیات آلودگی زدایی

  استفاده از مواد ضدعفونی کننده و رعایت زمان ماند مناسب برای از بین بردن میکروبها.

  ضدعفونی
  فرایندی است که در آن تمام میکروارگانیسم های بیماریزا به جز اسپور باکتری ها بر روی اجسام بی جان از بین می روند.

  – ضدعفونی در بیمارستان معمولا بوسیله محلول های شیمیایی انجام می گیرد.

  – کارایی روش ضدعفونی تحت تاثیر عواملی است که می توانند این کارایی را خنثی یا محدود نمایند.

   استریلیزاسیون

  حذف کامل یا تخریب همه اشکال حیات میکروبی

   • استریلیزاسیون هم با روش شیمیایی و هم با روش های فیزیکی انجام میگردد.
   • عوامل اصلی استریل کننده بکار رفته در بیمارستان ها شامل :

  – بخار تحت فشار (اتوکلاو)

  – گاز اتیلن اکساید  (ETO)

  – گاز پلاسمای پراکسید هیدروژن

  – مواد شیمیایی مایع

  عوامل موثر بر کارایی اثر ضدعفونی :

  •پاکسازی اولیه وسایل و اجسام

  •میزان مواد آلی و معدنی

  •نوع و میزان آلودگی میکروبی

  •غلظت و مدت زمان تماس با ماده ضدعفونی کننده

  •ماهیت جسم مثل وجود درز و لولا و حفرات کوچک در وسایل

  •وجود بیوفیلم

  •درجه حرارت

  •PH

  متن توضیحات مربوط به سایت پرشین بلاگ میباشد .