پاورپوینت شهرها و شهرک های جدید

  پاورپوینت شهرها و شهرک های جدید

  این پاور پوینت شامل : 

  1. اهداف درس
  2. طرح درس
  3. فهرست
  4. پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید
  5. شهر و نظریه های اجتماعی
  6. نظریه های اجتماعی و شهر
  7. مکتب آرمان گرایی
  8. مکتب اصلاح گرایی
  9. مکتب شیکاگو
  10. مکتب مدرنیسم
  11. مکتب فرا مدرنیسم
  12. مکتب فرهنگ گرایی
  13. مکتب طبیعت گرایی
  14. مکتب فلسفه گرایی
  15. مکتب فن گرایی
  16. مکتب آمایش انسانی
  17. نظریه توسعه پایدار
  18. تعاریف و مفاهیم
  19. نتایج تعاریف شهرهای جدید
  20. سابقه شهرهای جدید
  21. نظریه توسعه پایدار شهری
  22. نظریه باغشهر
  23. نظریه شهرکهای اقماری
  24. طرح حومه نشینی
  25. نظریه واحدهای همسایگی
  26. نظریه هایی در باب شهرهای جدید
  27. شهرهای جدید و طرح ریزی نوین
  28. شهرهای جدید مستقل
  29.  شهرهای جدید اقماری
  30.  شهرهای جدید پیوسته
  31. نتیجه گیری
  32. فصل دوم
  33. شهرهای جدید مستقل
  34. شهرهای جدید اقماری
  35. شهرهای جدید پیوسته
  36. شهرهای موازی
  37. واحد توسعه
  38. شهرهای جدید سرریز پذیر
  39. پایتختهای جدید
  40. شهرهای جدید صنعتی
  41. نتیجه گیری
  42. فصل سوم :
  43. کشورهای اروپایی
  44. کشورهای اسکاندیناوی
  45. کشورهای امریکایی
  46. کشورهای سوسیالیستی
  47. کشورهای آسیایی
  48. کشورهای افریقایی
  49. نتیجه گیری
  50. فصل چهارم :
  51. تحولات شهر و شهرنشینی در ایران
  52. انباشتگی جمعیت در شهرهای بزرگ
  53. تحولات برنامه ریزی طرحهای شهری و ناحیه ای در ایران
  54. سابقه ی ایجاد شهرهای جدید در ایران
  55. دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
  56. بررسی مسائل مربوط به شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
  57. اهداف عمده شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی
  58. نتیجه گیری
  59. فصل پنجم :
  60. برنامه ریزی شهرهای جدید
  61. کلیات مراحل برنامه ریزی
  62. مطالعات آمایش سرزمین
  63. طرح ریزی کالبدی
  64. مطالعات ناحیه شهری
  65. مطالعات مکان یابی
  66. مطالعات محدوده راهبردی
  67. مطالعات طرح توسعه و عمران
  68. مطالعات طرح آماده سازی
  69. مطالعات و تهیه طرح تفصیلی
  70. شرکت عمران شهر جدید
  71. چهارچوب مکان یابی شهرهای جدید
  72. شاخصهای فیزیکی
  73. شاخصهای اجتماعی – اقتصادی
  74. شاخصهای محیط زیست
  75. شاخصهای سیاسی
  76. شاخصهای تهیه نقشه مبنا
  77. چهارچوب برنامه ریزی شهرهای جدید
  78. پیش بینی جمعیت و اشتغال
  79. برنامه ریزی اجتماعی و الگوی همجواری
  80. برنامه ریزی مسکن
  81. برنامه ریزی کاربری زمین
  82. برنامه ریزی تقسیمات کالبدی
  83. برنامه ریزی حمل و نقل و تأسیسات زیربنایی
  84. پیش بینی میزان هزینه ها و چگونگی سرمایه گذاری
  85. برنامه ریزی پدافند
  86. مطالعات طراحی
  87. ارزیابی کارکرد شهرهای جدید در ایران
  88. نتیجه گیری
  89. فصل ششم :
  90. الگوی طبقه بندی شهرهای جدید در ایران
  91. شهرهای جدید تهران
  92. شهر جدید پردیس ، میباشد که شامل 101 اسلاید میباشد.