دانلود مقاله آب و نور درمعماری

  دانلود مقاله آب و نور درمعماری

  دانلود مقاله آب و نور درمعماری

  دانلود مقاله آب و نور درمعماری مقاله زیر شامل ۲۷ صفحه میباشد.به صورت فایل word

  این مقاله برای اولین بار در سایتهای معماری قرار میگیرد.

  فهرست مقاله  :

  چکیده

  مقدمه

  روش تحقیق

  نور از دیدگاه قرآن

  نور در آئینه مذاهب

  نور از دیدگاه امام محمد غزالی

  نور از دیدگاه سهروردی

  نور از دیدگاه ابن عربی

  نور از دیدگاه نجم الدین کبری

  نتیجه گیری

  تجلی نور در نگارگری ایرانی – اسلامی

  نقش نور در معماری مسجد

  کاربرد نور در مساجد ایرانی

  بررسی نمونه موردی (مسجد شیخ لطف الله اصفهان)

  نتیجه گیری

  کاربرد نور در معماری سنتی ایران

  مقدمه

  باور و اعتقاد به آب

  جایگاه آب از دیدگاه اسلام

  حرمت آب در میان ایرانیان

  آناهیتا (ایزدبانوی اب)

  آناهیتا در زردشت

  معبد آناهیتا در بیشاپور

  معماری معبد آناهیتا – بیشاپور :

  معبد آناهیتا در کنگاور

  معبد آناهیتا – کنگاور

  آب در مساجد

  منابع و مأخذ

  بخشی از آنچه در این مقاله میخوانید :

  چکیده:

  نور از عوامل موثر بر ارزش فضایی است که به عنوان غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت ، همواره در معماری اسلامی وجود داشته و در واقع نشان عالم والا و فضایی معنویست.توع نگرش به نور در معماری ایرانی تحت تاثیر تفکر اسلامی به عالی ترین درجه خود مرسد و به عنوان مظهر تقدس و عالم معنوی شناخته میشود.نور در معماری اسلامی ایران همیشه به منزله روشن کردن کامل فضای معماری به کار نمیرود بلکه گاهی جنبه عرفان و تقدس به خود گرفته و جنبه های دیگر فضا (رنگ،بافت و..)را تحت تاثیر قرار داده و گاهی بر آنها تاکید میکند . ریتم نوری در معماری اسلامی نقش بسزایی را در تبیین تحول و توالی فضا ایفا میکن.به گونه ای که میتوان گفت نقش کاربردی فضا به وسیله نور در این معماری در سه مولفه :مکث،حرکت و تاکید تبیین میشود.از این رو میتوان اینگونه بیان نمود که توالی فضا بوسیله نور به عنوان یک مولفه در زمینه هنر های سنتی بسیار مورد توجه قرار گرفته و این توجه و اهمیت از جایگاه این اصل دشاکلهتفکر اسلامی است.در قسمت ادبیات موضوع به تبیین جایگاه نور در علوم معارف سنتی و اسلامی پرداخته تا ابعاد ، وجوه وو جنبه های کاربردی آن وضوح بیشتری یابد و در ادامه به تبیین نقش نور در توالی فضا طبق مولفه های سه گانه پرداخته و با تبیین جنبه های کاربردی ریتم نوری در توالی فضا و جایگاه آن در معماری اسلامی ایران راهکار هایی را برای معماری امروز ایران در استفاده صحیح و کاربردی از این پدیده مقدس تبیین مینماید.سپس در ادامه مقاله به بررسی آب به عنوانیکی از عناصر چهار گانه طبیعت(آب،آتش،باد و خاک)که در آیین کهن ایرانیان باستان مقدس میباشد پرداخته مهر تقدس بر یک پدیده طبیعی ، حکایت از حضوری اساسی و بنیادین در ذهن و باور های انسان دارد.آب در این میان هم پاک و مطهر و هم پاک کننده است.و بنابر این تنها در چار چوب یک سرزمین محدود و محصور نشده است و در همه فرهنگ ها دارای جایگاهی اعتقادی و باور پذیر است.جایگاه برجسته آب در ایران باستان در شکل معابد تجلی کالبدی یافته است. آناهیتا -ایزد بانوی آب-در سراسر ایران کهن فرشته ای پاک و طهارت میباشد.

  بانگاهی به کتاب آسمانی قران میتوان آیات فراوانی در رابطه با آب پیدا کرد که همگی گواه بر ارزش و اهمیت این عنصر در اسلام و فرهنگ اسلامی میباشد.با بررسی معماری ایرانی نیز،میتوان به این موضوع پی برد که عنصر آب نقش مهمی در معماری دارد و معمار ایرانی سعی کرده است  همواره این عنصر را به نحوی وارد فضای معماری خود نماید.

  کنجکاوی در جستو جوی این ریشه های باور های گذشته و ارتباط آن با عتقادات امروزین ،این فرصت را ایجاد نمود تا به معرفی معابد آب پرداخته شود.معبد آناهیتا در کنگاور و بیشاپور در سیر پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و در تحلیلی کوتاه به آنا پرداخته شده است.