جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی – Arts and Crafts House

  جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی

  Arts and Crafts House

  جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی

  جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی
  جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی Arts and Hrafts House

   Arts and Crafts House

  • جنبش هنر و صنایع دستی در خانه سازی
  • تاریخ شکل گیری Arts And Crafts
  • طراحی داخلی به سبک Arts And Crafts
  • دلیل پیدایش Arts And Crafts
  • مرحله اول جنبش (Red House – Philip Webb – 1859)
  • Oregon Public Library In Oregon – Illinois – U.S.
  • تفکرات مارکس
  • خصوصیات جنبش Arts And Crafts
  • صنعت و هنر هر دو در خدمت مردم
  • باهوس آلمان
  •   جنبش Arts And Crafts همزمان با مکتب شیکاگو که در آمریکا گام های اولیه به سوی بلوغ را بر می داشت در اروپا گسترش یافت.ریشه های اولیه آن بر اساس تحرکات نویسنده و هنرمند ویلیام موریس(۱۸۶۰) شکل یافت وهمچنین از نوشته های جان راسکین الهام گرفت.پیشرفت های اولیه این جنبش در بریتانیا بود سپس به آمریکا و اروپا هم راه یافت و به عنوان پاسخی به تضعیف جایگاه هنر های سنتی به آنتی تزی مهم تبدیل شد.رشد این جنبش بین سالهای ۱۸۸۰تا۱۹۱۰چشم گیر بود و تا دهه سوم قرن بیستم نمود این جنبش در بین آثار هنری به صورت مستقیم قابل مشاهده بود.
  •   پیش از پیدایش جنبش آرتس اند کرافتس معماری غالب اروپا معماری بوزار بود که التقاط سبک های پیشین به صورت بی معنی و کاملا شیوه گرا بود بگونه ای که این سبک را فرزند حرام زاده ی سبک های قبلی می دانند.در دوره ی بوزار بنا هایی ساخته می شدند که از تزیینات بسیار گران و حرفه ای برخوردار بودند و این امر این معماری را در خدمت طبقات بالا و ابزار نشان دادن قدرت آنها به طبقات پایین می نمود و به این دلیل به معماری منفور طبقات پایین که توانایی برخورداری از چنین تزییناتی را نداشتند تبدیل شد.این امر روشنفکران اروپا  به خصوص بریتانیا را بر آن داشت تا تعریفی جدید از هنر ارائه دهند و حاصل این تلاش ها جنبش آرتس اند کرافتس بود.
  •   تفکرات مارکس هم تا حدی ممکن است بر پیدایش این جنبش تا ثیر گذار باشد اگرچه تفاوت های بنیادی در تفکرات او و مسیر حرکت این جنبش وجود دارد به گفته ی مارکس کارگر کسی است که باید از حاصل منابع صنعتی استفاده کند نه سرمایه دار.شاخه اصلی ارتس اند کرافتس نمی گوید صنعت را تعطیل کنید بلکه خواستار در اختیار گذاشتن کالای صنعتی ارزان و زیبا به طبقات پایین است.
  • Arts and Crafts House