بررسی پایداری محیطی – Environmental sustainability

  بررسی پایداری محیطی – Environmental sustainability

  بررسی پایداری محیطی - Environmental sustainability
  بررسی پایداری محیطی – Environmental sustainability
  • بررسی پایداری محیطی – Environmental sustainability

  • بقای انسان

  • تداوم تعادل محیط زیست

  • اقدامات آگاهانه

  • تنظیم رابطه با محیط

  • محیط زیستی

  • محیط پایدار

  • محیط انسان ساخت پایدار

  • معماری پایدار

  • طرح مفهوم پایداری و ورود به برهه ی جدیدی از رشد و تکوین

  •  بحران انرژی – حوزه ی سیاسی – اقتصادی

  • بحران محیط زیست

  • محیط زیست گرایی

  • رشد پست مدرنیزم

  • گرایش ها و شاخه های معماری پایدار

   محیط واژه ای جامع و کامل است که اگرچه در ظاهر به مجموعه اشیایی که در یک فضای تعریف شده ی وسیع یا حتی کره زمین قرار دارند ، اطلاق می شود، ولی در بسیاری از فرهنگها و ازجمله فرهنگ ایرانی عوامل و عناصر و مفاهیم غیر مادی (همچون اصول و قوانین حاکم بر عالم هستی و طبیعیت و فرهنگ جوامع انسانی)را نیز شامل می شودمفهوم قابلیت در عین سادگی مفهومی قوی و بنیادین در نظریه طراحی محیط است. بر اساس نظریه قابلیت محیط، محیط می تواند به عنوان قوانینی از قابلیت ها باشد که شرایط رفتارهای گوناگون و تجربیات زیبایی شناختی را برای بشر فراهم سازد. در این پژوهش مفهوم پایداری به معنی پایداری استفاده از محیط های انسان ساخت، توسط کاربران معنی شده است،

   از این رو آگاهی از مفهوم قابلیت محیطی و چگونگی تعامل انسان با آن قابلیت ها می تواند در فرآیند آفرینش و طراحی معمارانه مکان ها و فضاها، هدایتگر طراحان باشد. در پژوهش حاضر روش شناسی تحقیق بر مبنای روش کیفی است، که با رویکردی تفسیرگرا به تحلیل نظرات و آراء معتبر با محور قرار دادن مفهوم قابلیت محیطی مبتنی بر ادبیات محیط و رفتار ی پردازد. این نوشتار پس از تحلیل مفهوم قابلیت محیط، به مقایسه ی نیازهای انسان و قابلیت های مورد نیاز در محیط پرداخته و در ادامه بر اساس نتایج حاصل به ارائه توصیفه هایی برای طراحان، ایجاد فضاهایی پایدار می پردازد …(http://tirazisdm.com)..ادامه مطلب در فایل پاورپوینت که دارای ۲۰اسلاید میباشد که بیشتر مطالب به صورت چارت بندی و جدول میباشد…