انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی Energy Schools

  انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی (ppt)

  انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی -Energy issues in the case study schools

  انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی -Energy issues in the case study schools
  انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی -Energy issues in the case study schools
  • انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی (ppt)

  • انرژی در مدارس

  • پایداری در مدارس

  • نمونه های موردی

  معماری پایدار ناشی از نیاز امروز انسان در مقابل پیامدهای نامناسب جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است. حفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، کاهش آلودگی هوا و سایر آلودگی‌های محیطی، حفاظت ازلایه ازون بهداشت جسمی و روانی، آینده بشریت و… از موضوعاتی است که مطرح بوده و ضرورت آن روز به روز آشکارتر می‌شود.  ساختمانهای پایدار می‌تواند در کنترل مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی  راهگشا باشند. از آنجا که یکی از مهمترین بناها در شهرها، فضاهای آموزشی از جمله مدارس هستند، رویکرد معماری پایدار در طراحی مدرسه می‌تواند علاوه بر صرفه جویی در انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی باعث آموزش مؤثر در دانش آموزان شود.

  انرژی در مدارس همراه با نمونه موردی :در طراحی “مجتمع آموزشی با بهرگیری از انرژی های تجدید پذیر” شناخت موضوع حداقل از دو جنبه بسیار حائز اهمیت است.اول بررسی مجتمع هایی که به روش های گوناگون از انرژی های تجدید پذیر در طراحی معماری خود بهره گرفته اند برای شناخت هرچه  بیشتر راهکارهای جدید و شکل های مختلف بکارگیری از انرژی های فوق و  همچنین توجه به شیوه های اجرایی، و دوم شناخت چند نمونه مجتمع آموزشی با بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر برای شناخت فضاها و استاندارهای آن چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی.در این راستا در این فصل نمونه های مورد بررسی را به دو قسمت نمونه های موردی مراکزی با بهره برداری از سامانه های مختلف انرژی های تجدید پذیر و نمونه های موردی معماری مدارس و بخصوص مدارس همساز با اقلیم تقسیم کرده ایم تا به این مهم دست یابیم. …(http://tirazisdm.com)..ادامه مطلب در فایل پاورپوینت که دارای ۱۶۰ اسلاید میباشد.