پروژه پاورپوینت معماری مجازی و معماری دینامیک

  پروژه پاورپوینت معماری مجازی و معماری دینامیک

  دانلود رایگان پروژه معماری-پاورپوینت معماری-ppt – معماری معاصر غرب – معماری مجازی- معماری دینامیک- نمونه مودری معماری دینامیک- معماری غرب- پروژه پاورپوینت معماری مجازی ومعماری دینامیک

  معماری مجازی ومعماری دینامیک

    پروژه پاورپوینت معماری مجازی ومعماری دینامیک آنچه در این پروژه خواهید خواند:

  • پروژه پاورپوینت معماری مجازی ومعماری دینامیک

  • معنی واژه دینامیک

  • بررسی نمونه های موردی

  • معماری مجازی چیست؟

  • مفهوم زنانگی در اندیشه دلوز

  • مجازی سازی

  • نتیجه گیری

  • منابع

  پروژه پاورپوینت معماری مجازی ومعماری دینامیک  معماری مجازی چیست ؟

  معماری مجازی جامعه اطلاعاتی جایگزینی است که دگرگون می کند و درحال دگرگون سازی قوانین کلاسیک است. درواقع بهره از مجاز گرفتن بخاطر توسعه و گسترش حقیقت است. گسترش حوزه اندیشه و تفکر با ورود به مجاز و دنیای آن عملی به نظرمی رسد و امکانی جدیدرافراهم می‌سازد.شبکه (network) شخصی سازی (individualization)، پویایی (dynamism) و ارتباط (communication)ارکان جامعه اطلاعاتی فوق الذکرراتشکیل می‌دهند.انسانی که ارتباط با شبکه اطلاعاتی گسترده ای دارد، دچار پویا یی می شود ومی اندیشد که: من به دنیای اطلاعاتی احاطه دارم واین دنیا مرا کاملا می‌شناسد.آیا کدامین دنیاست که با ما مرتبط است؟ آیا چه کسی دنیای آینده راطراحی خواهد کرد؟ با دانستن این می توان دریافت که علوم محدود کلاسیک که باهندسه و وزن مرتبطند دیگر وسعت و بهایی ندارند و با تکیه برمجاز و در سایه آن می‌توان نیروها و امکانات جدیدی را شبیه سازی کرد.معماری انتقالی (transarchitecture) درجستجوی عبور از دنیای معماری فیزیکی به سمت معماری فضای مجازیست.پس می توان دریافت که حقیقت مجازی چه امکاناتی در اختیار طراحان و معماران گذارده است. حقیقت مجازی در اصل امکانی برای طراحی و رمزیابی تکوینی و پیدایشی (genetic code) یک اندیشه است؛ دراینجا می توان براین نکته توجه کرد که درواقع تمام معماران بالذات بر مجازواقفند ولی باید گفت که این مطلب رادرک می کنند اما قادر به ساختن و پرداختن به آن نیستند.ابزارووسایل مورد استفاده معماران در گذشته تاثیر بسزایی در آثارشان داشت. با گسترش و شناخت تکنولوژی های جدید می توان این را مطرح ساخت که زمانTIME، حرکتMOVEMENT و شدت جریانFLOW علوم محدودی هستند وشبیه سازی و مطابقاتی را باید به دست آورد که راه و مسیردیگری را برای طراحی معماری مهیا سازد. دراین عصر ما به معمارانی که خالق تصاویر زیبا هستند نیازی نداریم. امروزه هر کسی قادر به انجام چنین کاری است. بعدازاین معمار کسی است که ساختمانهایی بسازد که خالق نوعی اندیشه باشد.

  این پروژه (پروژه  پروژه پاورپوینت معماری مجازی ومعماری دینامیک) علاوه بر درس مورد نظرتان برای درس معماری معاصر غرب نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل فایل پاورپوینت و ۶۷ اسلاید می باشد.

  موفق و موید باشید.