خانه چفد چمانه بیان یا سه و چهار

چفد چمانه بیان یا سه و چهار