خانه مقبره کمبوجیه (زندان سلیمان)

مقبره کمبوجیه (زندان سلیمان)