خانه معماری ایران در زمان شاه طهماسب

معماری ایران در زمان شاه طهماسب