خانه علت نام‌گذاري به اين شكل

علت نام‌گذاري به اين شكل