خانه دیوارهاي داخلی و خارجی در شهربندرعباس سنگین باشد

دیوارهاي داخلی و خارجی در شهربندرعباس سنگین باشد