خانه الهام از گیاهان آوندی و انشعابات درختان درطراحی سازه های معماری