خانه افزودن بر خمیدگی چفد (افراشتن هرچه بیشتر خیز طاق)

افزودن بر خمیدگی چفد (افراشتن هرچه بیشتر خیز طاق)