خانه آیا سیستم های فتوولتائیک بطور مداوم الکتریسیته تولید می کنند؟

آیا سیستم های فتوولتائیک بطور مداوم الکتریسیته تولید می کنند؟