خانه ،طراحی بیمارستان یکی از طرح های عملکردی است.

،طراحی بیمارستان یکی از طرح های عملکردی است.