بررسی راهبردهای بکارگیری بادگیر – Strategic Review of Windward

  بررسی راهبردهای بکارگیری بادگیر – Strategic Review of Windward

  بررسی راهبردهای بکارگیری بادگیر
  Strategic Review of Windward
  • بررسی راهبردهای بکارگیری بادگیر

  • معماری پایدار چیست ؟

  • مرحله صرفه جویی در منابع

  • مرحله طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

  • مرحله پیش از ساخت، مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت.

  • مرحله طراحی برای انسان

  • نمونه معماری پایدار؛ برج هرست

  • چگونگی کارکرد بادگیر

  • شوادان

  • ساختاربادگیر

  • راهبردهای سیستم سرمایشی

  • انواع بادگیرها و معماری

  • راهبردهای سرمایش در معماری

  • فضاهای زیرزمینی مساکن ایرانی

  بررسی راهبردهای بکارگیری بادگیر: که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است – را شاید بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. برای مثال، ۵۰ درصد از ذخایر سوختی در ساختمان ها مصرف می شود که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد. بنابراین، ضرورت ایجاد و توسعه هرچه بیشتر مقوله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است.
  معماری پایدار، مانند سایر مقولات معماری، دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در برمی گیرد: صرفه جویی در منابع ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان
  که هرکدام آنها استراتژی های ویژه خود را دارند. شناخت و مطالعه این تدابیر، معمار را به درک بیشتر از محیطی که باید طراحی آن را انجام دهد، می رساند . این اصل از یک سو به بهره برداری مناسب از منابع و انرژی های تجدیدناپذیر [مفاهیم: انرژی تجدیدپذیر چیست؟] مانندسوخت های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.
  به عنوان مثال، یکی از منابع سرشارو نامیرا، انرژی حاصل از نور خورشید است که امروزه توسط تکنولوژی فتوولتاییک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان، از آن استفاده می شود. در معماری ایران این شیوه در…

  7500 تومان – خرید