دانلود پروژه کامل پایانه مسافربری به همراه بررسی فضاها

       پایانه:

  :ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺮاﺑـﺮیﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿـﺎده و ﺳـﻮار ﺷـﺪن ﻧﻬـﺎﯾﯽ و ﯾـﺎﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺮﺧﯿﺺﮐﺎﻻ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  .

  پایانه مسافربری (senger terminal):

  پاانه ای است ک درآن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ

  ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی(جاده ای):

  ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺣﻤـﻞ و   ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻗﻒ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ،ﭘﯿﺎده و ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺣﺬف ﺗﺮدد وﺳﺎﯾﻞ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎﻫﺶ آﻟـﻮدﮔﯽ    ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه و دارای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑـﺮای  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی از ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ  :

  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟـﻮد دارد  اﻣﺎ دو ﻣﻮرد از ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ .

  اﻟﻒ -ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺤﻠﯽ: در واﻗﻊ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﻣﺤﻠـﯽ داﺷـﺘﻪ  و در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ      ﻫﺎی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  ب :ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮس اﺻﻠﯽ(سرویس دهنده کشوری) اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دور و ﻧﯿـﺰﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺴﯿﺮ و زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ورود ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺳـﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .

  ترمینال مسافربریپایانه مسافر بری

  • عملکرد های پایانه مسافربری:

  • سالن عمومی :سالن انتظار -سالن فروش بلیط و…
  • خدمات عمومی:الزامی(سرویس بهداشتی-تلفن عمومی-نمازخانه-ابخوری و…)امکانات رفاهی بیشتر(بازارچه-کافی نت- غذا خوری ها)
  • تاسیسات
  • سکوهای پیاه  سوار شدن
  • خدمات اتوبوس:  پارکینگ-تعمیرگاه-کارواش
  • فضاهای باز و مسیر دسترسی
  • خدمات رانندگان:محل استراحت-غذا خوری-در صورت موجود بودن خدمات رفاهی
  • قسمت اداری پایانه:مدیریت-بخش انتظامی-اتاق کارمندان-ابدارخان- محل استراحتپایانه مسافربریپایانه مسافربری

  استانداردها پایانه مسافربری:

  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد نیاز:

  ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ،زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و  …ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .

  اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺸﺮﯾه ۳۵۲ (ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ) برای ۱۲۰۰۰۰۰ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

  حداقل مساحت برای هر فضا(متراژ برحسب متر میباشد)

  ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ

  سالن کانونی :۴۱

  سالن عمومی:۱۸۸

  فضاهای خدماتی:

  اطلاعات:۶

  انتظامات:۳۰

  سرویس بهداشتی:۳۴

  نمازخانه:۱۲

  رفاهی مسافر:۲۴

  جمع کل سالن عمومی پایانه:۳۲۵
  جایگاه تعاونی ها

  سالن فروش بلیط:۲۸

  جایگاه فروش بلیط:۱۰۴

  انبار هر تعاونی ها:۳۰

  جمع فضاهای تعاونی ها:۱۶۲

  جمع خدمات جانبی خودرو(کارواش-تعمیرگاه و…)۸۳۶۰

  خدمات رفاهی

  رانندگان(چایخوری-رستوران)۹۸

  مسافرین(چایخوری-رستوران-بهداری)۱۲۲

  جمع خدمات رفاهی:۲۰۰

  جمع بخش اداری:۸۵

  پارکینگ

  بلند مدت اتوبوس:۱۳۰۰

  کوتاه مدت اتوبوس:۵۰۰

  بلند مدت سواری:۸۰۰

  جمع پارکینگ:۲۶۰۰

  سکوها

  سوارشدن به اتوبوس:۵۰۰

  پیاده شدن از اتوبوس:۱۷۰

  جمع کل سکوها:۶۷۰

  جمع سطح  کل پایانه بااحتساب ۱۰%فضای ارتباطی ۲۰ تا ۳۰% فضای سبز:۲۵۵۵۶

  این پروژه شامل :(پایانه مسافربری)

  پلان مبلمان شده

  سایت پلان

  بررسی موقعیت

  برش

  نما

  (پایانه مسافربری)

  این فایل ب صورت dwg میباشد.

  دانلود