پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری:

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری -دانلود پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری -فایل اتوکد پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری -پروژه معماری- پروژه کارشناسی معماری-فایل فایل ایستگاه راه آهن شهری -فایل فایل اتوکد ایستگاه راه آهن شهری – فایل اتوکد اتوکد ایستگاه راه آهن شهری – پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری آنچه در این پروژه خواهید دید:

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری

  تعدادبرگ: این فایل شامل مجموعه

  پلان پروژه ایستگاه راه آهن شهری

  ۳ نما ایستگاه راه آهن شهری

  می باشد.

  پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری ایستگاه راه آهن مکانیست که تمام مردم شهر به طورمستقیم یا غیر مستقیم با آن سروکاردارند و از نتایج آن بهره می برند.

  شهرهای امروزی به دلیل گستردگی و تغییر مفهوم ورودی شهرها نمی توانند واجد ورودی های کاملا تعریف شده ای مانند شهرهای قدیمی باشند. لذا عناصر دیگر شهری مانند ترمینالها و میادین شهری بایدوظیفه دروازه ها-در معرفی شهر-را به عهده بگیرند. یکی از این بناها ایستگاه راه آهن است که هم باید پاسخگوی عملکرد خودباشد و هم بتواند به عنوان نماد و سمبلی برای شهر عمل کند .

  ایستگاه راه آهن نقطه آغازی برای مسافران و تازه واردها به شهرتهران وعرضه مفاهیم در قالب کالبد می باشدوباعث حس تعلق شهروندان نیز هست.اولین خاطرات ورود واخرین خاطرات وداع در فضای ایستگاه صورت می گیرد ومسافران همواره این خاطره رابه ذهن خواهندسپرد.

  گاهی یک ایستگاه شایسته سمبل مناسبی برای یک شهر می شوددرنتیجه نباید فقط جنبه عملکردی ایستگاه رادرنظرگرفت.

  مسافران فضای ایستگاه را به عنوان خاطرهای از شهرتهران در ذهن می سپارند لذا کیفیت های ادراک و القای فضای ایستگاه از اهمیت خاصی برخوردار است.

  امروزه دیگر ترمینال ها بناهایی نیستندکه صرفابرای جوابگویی به جابجایی مسافران طراحی شوند بلکه به عنوان فضاهای سمبلیک مطرح هستند.فضاهایی که سمبل قرن حاضر می باشند وازطرف دیگر خودرا به عنوان سردرهای ورودی شهرهای امروزی مطرح می کنند.فرم هایی نیز که برای آنها انتخاب می شود به گونه ایست که اولا بیاد ماندنی وسمبلیک باشدوثانیاخصوصیت حرکت در آنها به نوعی نمود پیدا کرده باشد.در کناراین عوامل عملکردساختمان ایستگاه از لحاظ سیرکولاسیون آسودگی مسافران وعملکردبهتر فضاها جنبه دیگر طراحی را تشکیل می دهند.

  وظیفه معمار این است که به مدل ذهنی که بر اساس عملکرد(ایستگاه راه آهن)بوجودآمده فرم بدهد.

  این پروژه (پروژه اتوکد ایستگاه راه آهن شهری) برای سایر دروس معماری نیز مناسب می باشد.

  این پروژه شامل یک فایل dwg می باشد.

  موفق و موید باشید.

  7500 تومان – خرید